Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Konopne.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je zrejmé z kontextu niečo iné, tak nasledovné pojmy majú tento význam:

 1. Konopne.sk alebo predávajúci alebo dodávateľ znamená Olobon, s.r.o. IČO: 44145918,
 2. Odberateľ alebo zákazník alebo kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Olobon, s.r.o.
 3. Tovar alebo položka - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu Konopne.sk.

Objednávanie a dodávky tovaru

Spôsoby objednania a dodania tovaru zákazníkovi.

Ceny

 1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.

Platby

Platby sa vykonávajú v slovenských korunách alebo v eurách, pričom platbu je možné uskutočniť nasledovne:
1. v hotovosti pri preberaní dobierky,
2. prevodom na bankový účet dodávateľa, ako variabilný symbol sa udáva číslo objednávky,
3. v hotovosti pre preberaní tovaru priamo na prevádzke Konopne.sk.

Vrátenie tovaru

 1. Zákazník má právo do 14 dní od doručenia vrátiť tovar predávajúcemu. Tovar však musí byť v neporušenom stave a naďalej predajný.
 2. Tovar na vrátenie zašle zákazník späť predávajúcemu v pôvodnom balení spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru.
 3. Predávajúci vráti zákazníkovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.
 4. Čiastka za poštovné nie je vratná.

Reklamácie

Reklamačný poriadok

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 4. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. júna 2008.